BAYİ GİRİŞİ
ANASAYFA  /  YASAL UYARILAR

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

1.             Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:

Şirketimiz Boğaziçi Bilgisayar Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi (“Boğaziçi” ve/veya “Şirket”), müşterilerine dair işlemiş olduğu kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına haiz olup işbu Aydınlatma Metni ile müşterilerin, gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması hedeflenmektedir.

2.              Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Müşterilere ait kişisel veriler, size verdiğimiz her türlü teknoloji ürünü, bilgisayar ve bilgisayar bileşenlerinin satışı, dağıtımı, depolama, nakliye ve özel hizmetler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmayan hizmetlere ilişkin hizmet sözleşmesinin kurulması ve ifası kapsamında;

 • Mal yada hizmetin fiyatının belirlenmesi, sizlere teklif gönderilmesi ve sözleşme akdedilmesi ve/ veya yenilenmesi,
 • Satış yada hizmet sözleşmesi doğrultusunda mal veya hizmet tedarik edilmesi, müşteriler  ile iletişime geçilmesi, mal yada hizmete dair süreçler hakkında bilgi verilmesi,
 • Mal veya hizmet dahilindeki ürünlerin sigortalanması,
 • Müşteri şirket tarafından sağlanan servislerden imkanlar dahilinde yararlanmasını sağlama,
 • Faturalandırma, muhasebe ve ödeme sürecinin yönetimi ve denetimi amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.
 • Müşterilerle ürün yada hizmet sözleşmesinin akdedilmesini sağlayabilmek için müşterilerle iletişime geçilmesi, ürün yada hizmetlerimizin tanıtımı ve bu amaçla ziyaret etme,
 • Müşteri programı arasında bağlantıların sağlanması, yönetimi ve gerekli teknik ve idari desteğin sağlanması,
 • Müşteri şikayetlerinin alınması, değerlendirilmesi, şikâyetin giderilmesi veya alternatif öneri sunulması, müşteriye destek olunması,
 • Ticari elektronik ileti yönetiminin sağlanması,
 • Kampanya bilgilendirmesi yapılması,
 • Şirket merkez, şube ve depolarında güvenliğin sağlanması,
 • Verilen nakliye, dağıtım hizmetinin aşamalarına ilişkin dokümanların hazırlanması ve kayıt altına alınması,
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, tutanak tutma, raporlama, bilgilendirme,
 • Gümrük işlem ve süreçlerinin yönetimi,
 • Depolama yönetimini sağlama,
 • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi,
 • Dava ve icra süreçlerinin yönetilmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Müşterilere ait verilerin işlenmesine ilişkin kapsamlı bilgilere  Boğaziçi tarafından hazırlanan  Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika ’dan ulaşılabilecektir.

3.              Açık Rıza Doğrultusunda İşlenecek Müşterilere Ait Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:

Açık rıza doğrultusunda işlenecek müşterilere ait kişisel veriler ve işleme amaçları Rıza Metni’nde belirtilmiştir.

4.              Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

Müşterilere ait kişisel bilgiler, Boğaziçi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve iş süreçlerinin ifası, Boğaziçi tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Boğaziçi’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve ifası, Boğaziçi’nin ve Boğaziçi ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve ifası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme koşulları ve amaçları çerçevesinde çalışanlarımız, hissedarlarımız, şirket yetkili ve temsilcilerimiz, tedarikçilerimiz, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız ile yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlara aktarılabilecektir.

5.              Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Müşterilerimizden veriler elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda ifade edilen hukuki sebeplerle toplanan müşterilere ait kişisel veriler KVKK m.5 ve 6 doğrultusunda ve bu Aydınlatma Metni ve açık rıza gerekli olduğu hallerde Açık Rıza Metni’nde ifade edilen amaçlarla işlenebilmektedir.

6.             Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

KVKK’nın haklarınızı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ doğrultusunda aşağıdaki iletişim kanallarımız aracılığıyla bize iletebilir, bu süreçte başvurunuzun hukuka uygun olmasına destek olmak amacıyla hazırladığımız şirket merkezinde, şubelerinde ve web sitemizde bulunan başvuru formundan yararlanabilirsiniz.

Veri sahibi olarak Şirketimize başvurarak;

ü  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

ü  Kişisel verileriniz işlenmişse buna dair bilgi talep etme,

ü  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ü  Yurt içinde veya yurt dışımda kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

ü  Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış islenmiş olması halinde bunlarım düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

ü  İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kakması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

ü  İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ü  Kanunu' un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

ü  Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirketimiz Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN RIZA METNİŞirketimiz Boğaziçi Bilgisayar Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi (“Boğaziçi” ve/veya “Şirket”), müşterilere dair elde etmiş olduğu kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına sahip olduğundan işbu Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Rıza Metni ile söz konusu mevzuat uyarınca müşterilerin Boğaziçi tarafından gerçekleştirilen ve aşağıda ifade edilen kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin açık rızalarının alınmasını hedeflenmektedir.

KVKK m.5/2 ile m.6/3 maddelerinde ifade edilen kişisel veri işleme koşullarının sağlanmadığı  aşağıdaki durumlar için Boğaziçi tarafından müşterilerin kişisel verilerin işlenebilmesi için açık rızasının alınması icap etmektedir. Açık rıza alınmasını gerektirmeyen durumlara dair  olarak Aydınlatma Metni kapsamında veriler işlenmekte olup açık rıza gerektiren süreçlerde de Aydınlatma Metni’nde ifade edilen ilkelere uygun olarak veri işlenmektedir.

Bu kapsamda müşterilere ait kişisel veriler  Boğaziçi tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika‘da ifade edilen gayelerle ve burada belirtilen usule uygun olarak işlenmektedir. Bu kapsamda elde edilen kişisel veriler; müşterilere yönelik kampanyaların oluşturulması, Boğaziçi iş ortakları tarafından Boğaziçi müşterilerine Boğaziçi’de kullanabilecekleri özel imkanların sunulması, fırsatlardan yararlandırılması, hedef kitle belirlenmesi, müşteri deneyimini arttırıcı faaliyetlerin yürütülmesi, Boğaziçi’ne ait web sitesi ile mobil uygulamaların geliştirilmesi ve müşteri ihtiyaçlarının bu uygulamalar doğrultusunda kişiselleştirilmesi, müşteriye özel pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi, doğrudan ve dolaylı olarak pazarlama, müşteriye özel segmentasyon, hedefleme, değerlendirme ve şirket içi raporlama faaliyetlerinin sürdürülmesi, müşteri memnuniyetine yönelik eylemlerin planlanması ve icrası, Boğaziçi’nin sunduğu ürün ve hizmetlerin müşterilerin beğeni, ihtiyaç ve kullanım alışkanlıklarına göre özelleştirilerek ilgili müşterilere tavsiye edilmesi ve tanıtılması ile müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası amaçları da dahil olmak üzere genel anlamda Boğaziçi’nin mal ve hizmetlerinin pazarlama ve satış süreçlerinin planlanması ve ifası, Boğaziçi’nin sunduğu mal ve hizmetlere sadakat oluşturulması ve arttırılması süreçlerinin planlanması ve ifası kapsamında müşteri onayı doğrultusunda işlenebilecek ve bu amaçlarla Aydınlatma Metni’nde belirtilen üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir.


KULLANIM KOŞULLARIBu beyan Boğaziçi Bilgisayar Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi 'nin ( “Boğaziçi” ve/veya “Şirket”) gizlilik politikasını içerir. www.bogazici.com.tr sitesini ziyaret ederek aşağıda belirtilen şartları ve kuralları kabul etmiş sayılmaktasınız.

www.bogazici.com.tr sitesi içerisinde bulunan her türlü hizmet, ürün ve web siteyi kullanma şart ve koşulları ile sitede sunulan bilgileri (isim, açıklayıcı bilgi, görsel, fiyat vb.) önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değiştirme, yeniden düzenleme hakkını saklı tutar. Söz konusu değişiklikler ve düzenlemeler sitede yayınlanmakla birlikte yürürlüğe girer. Sitenin kullanımına devam edilmesi veyahut siteye yeniden giriş yapılması halinde bu değişiklikleri kabul etmiş sayılmaktasınız.

Kullanıcının sitede belirtilen formları doldurması veyahut sonradan kendisine ait bilgileri güncellemesi halinde, bildirilen ve güncellenen bu adres, e-posta, sabit telefon, mobil telefon ve diğer iletişim bilgileri üzerinden Boğaziçi’nin mektup, e-posta, sms, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcı ile haberleşme, iletişim, pazarlama ve tebliğ amaçlarıyla kullanıcıya erişme hakkı vardır.

Boğaziçi Bilgisayar Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi, www.bogazici.com.tr web sitesine kayıt olan kullanıcıya özgülediği parolanın, kullanıcı veya kullanıcıdan doğan herhangi bir nedenden ötürü üçüncü kişilerle paylaşılmasından kaynaklanacak, kullanıcının daha önce belirttiği bilgilere ait değişiklik, imha vb işlemlerden mes’ul olmayacaktır.

Boğaziçi Bilgisayar Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi, www.bogazici.com.tr sitesindeki görüntü ve tasarım ile web sitesindeki tüm bilgi resim Boğaziçi markası ve diğer markalar, amblem, logo, ikon, uygulama, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik bilgi, bilgisayar uygulamaları, uygulanan satış methodu, iş metodu ve iş modeli de dahi tüm öğelerin ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklar ile lisansların yegane sahibi olup, bu lisans ve haklar yasal koruma altındadır. Web sitesinde bulunan hiçbir öğe önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve uygulama da dahil olmak üzere değiştirilemez, kaydedilemez, çoğaltılamaz, taklit edilemezi başka bire dile çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara kayıt edilemez, e-posta olarak gönderilemez, iletilemez, tanıtılamaz yada neşredilemez. Web sitesinin tamamı veya bir kısmı, başka bir web sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Aksine davranışlar hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Boğaziçi Bilgisayar Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi’nin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

Boğaziçi Bilgisayar Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi, dilediği her zaman bu yasal uyarı sayfasının muhtevasını güncelleme hakkını saklı tutmaktadır. Kullanıcılarına web sitesine her girişte işbu yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye eder.

ŞirketlerimizYasal Uyarılar
Telif Hakkı © Boğaziçi Bilgisayar Ticaret ve Sanayi A.Ş. Tüm hakları saklıdır.

+90 (212) 331 10 00

Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. Vadi Koru No:10 F Blok Kat:7 Sarıyer / İSTANBUL


Telif Hakkı © Boğaziçi Bilgisayar Ticaret ve Sanayi A.Ş. Tüm hakları saklıdır.

İnternet sitemizde performansı artırmak ve kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için çerezler ve benzer araçlar kullanılmaktadır. Sitemizde gezinmeye devam ederek bu araçların kullanımını kabul etmiş sayılırsınız. Kullandığımız çerezler ve ayarlarınızı değiştirmek hakkında daha fazla bilgi için lütfen gizlilik tahhütnamesi bölümünü inceleyin.