ANASAYFA  /  YASAL UYARILAR

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ 

1.             Aydınlatma Metni’nin Amacı ve Şirketimizin Veri Sorumlusu Konumu:

Şirketimiz Boğaziçi Bilgisayar Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi (“Boğaziçi” ve/veya “Şirket”), müşterilerine dair işlemiş olduğu kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında “veri sorumlusu” sıfatına haiz olup işbu Aydınlatma Metni ile müşterilerin, gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri hakkında aydınlatılması hedeflenmektedir.

2.              Müşterilere Ait Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:

Müşterilere ait kişisel veriler, size verdiğimiz her türlü teknoloji ürünü, bilgisayar ve bilgisayar bileşenlerinin satışı, dağıtımı, depolama, nakliye ve özel hizmetler dâhil ancak bunlarla sınırlı olmayan hizmetlere ilişkin hizmet sözleşmesinin kurulması ve ifası kapsamında;

 • Mal yada hizmetin fiyatının belirlenmesi, sizlere teklif gönderilmesi ve sözleşme akdedilmesi ve/ veya yenilenmesi,
 • Satış yada hizmet sözleşmesi doğrultusunda mal veya hizmet tedarik edilmesi, müşteriler  ile iletişime geçilmesi, mal yada hizmete dair süreçler hakkında bilgi verilmesi,
 • Mal veya hizmet dahilindeki ürünlerin sigortalanması,
 • Müşteri şirket tarafından sağlanan servislerden imkanlar dahilinde yararlanmasını sağlama,
 • Faturalandırma, muhasebe ve ödeme sürecinin yönetimi ve denetimi amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.
 • Müşterilerle ürün yada hizmet sözleşmesinin akdedilmesini sağlayabilmek için müşterilerle iletişime geçilmesi, ürün yada hizmetlerimizin tanıtımı ve bu amaçla ziyaret etme,
 • Müşteri programı arasında bağlantıların sağlanması, yönetimi ve gerekli teknik ve idari desteğin sağlanması,
 • Müşteri şikayetlerinin alınması, değerlendirilmesi, şikâyetin giderilmesi veya alternatif öneri sunulması, müşteriye destek olunması,
 • Ticari elektronik ileti yönetiminin sağlanması,
 • Kampanya bilgilendirmesi yapılması,
 • Şirket merkez, şube ve depolarında güvenliğin sağlanması,
 • Verilen nakliye, dağıtım hizmetinin aşamalarına ilişkin dokümanların hazırlanması ve kayıt altına alınması,
 • Mevzuat, ilgili düzenleyici kurumlar ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, tutanak tutma, raporlama, bilgilendirme,
 • Gümrük işlem ve süreçlerinin yönetimi,
 • Depolama yönetimini sağlama,
 • Mahkeme kararlarının yerine getirilmesi,
 • Dava ve icra süreçlerinin yönetilmesi amaçlarıyla kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Müşterilere ait verilerin işlenmesine ilişkin kapsamlı bilgilere  Boğaziçi tarafından hazırlanan  Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika ’dan ulaşılabilecektir.

3.              Açık Rıza Doğrultusunda İşlenecek Müşterilere Ait Kişisel Veriler ve İşleme Amaçları:

Açık rıza doğrultusunda işlenecek müşterilere ait kişisel veriler ve işleme amaçları Rıza Metni’nde belirtilmiştir.

4.              Müşterilere Ait Kişisel Verilerin Aktarımı:

Müşterilere ait kişisel bilgiler, Boğaziçi tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve iş süreçlerinin ifası, Boğaziçi tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Boğaziçi’nin ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve ifası, Boğaziçi’nin ve Boğaziçi ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve ifası da dahil olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme koşulları ve amaçları çerçevesinde çalışanlarımız, hissedarlarımız, şirket yetkili ve temsilcilerimiz, tedarikçilerimiz, iştiraklerimiz, iş ortaklarımız ile yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile özel kurumlara aktarılabilecektir.

5.              Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Müşterilerimizden veriler elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda ifade edilen hukuki sebeplerle toplanan müşterilere ait kişisel veriler KVKK m.5 ve 6 doğrultusunda ve bu Aydınlatma Metni ve açık rıza gerekli olduğu hallerde Açık Rıza Metni’nde ifade edilen amaçlarla işlenebilmektedir.

6.             Kişisel Veri Sahibi Olarak Müşterilerin Hakları:

KVKK’nın haklarınızı düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ doğrultusunda aşağıdaki iletişim kanallarımız aracılığıyla bize iletebilir, bu süreçte başvurunuzun hukuka uygun olmasına destek olmak amacıyla hazırladığımız şirket merkezinde, şubelerinde ve web sitemizde bulunan başvuru formundan yararlanabilirsiniz.

Veri sahibi olarak Şirketimize başvurarak;

ü  Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

ü  Kişisel verileriniz işlenmişse buna dair bilgi talep etme,

ü  Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ü  Yurt içinde veya yurt dışımda kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

ü  Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış islenmiş olması halinde bunlarım düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

ü  İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kakması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

ü  İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ü  Kanunu' un 7. maddesinde yer alan şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini ya da yok edilmesini isteme, yapılan düzeltme, silme ya da yok etme işlemlerinin kişisel verilerin paylaşıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

ü  Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ'de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak şirketimize iletmeniz durumunda şirketimiz talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, şirketimiz Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.ŞirketlerimizYasal Uyarılar
Telif Hakkı © Boğaziçi Bilgisayar Ticaret ve Sanayi A.Ş. Tüm hakları saklıdır.

+90(212) 331 10 00

Ayazağa Mah. Kemerburgaz Cad. Vadi Koru No: 10 F Blok Kat: 7 Sarıyer / İSTANBUL


Telif Hakkı © Boğaziçi Bilgisayar Ticaret ve Sanayi A.Ş. Tüm hakları saklıdır.

İnternet sitemizde performansı artırmak ve kullanıcı deneyiminizi geliştirmek için çerezler ve benzer araçlar kullanılmaktadır. Sitemizde gezinmeye devam ederek bu araçların kullanımını kabul etmiş sayılırsınız. Kullandığımız çerezler ve ayarlarınızı değiştirmek hakkında daha fazla bilgi için lütfen gizlilik tahhütnamesi bölümünü inceleyin.